Body Condition Scores

Body Condition Score Ranges

Bahasa Indonesia

SMS BCSK

Kode kondisi Nilai
1+ 1 - 1.5
2- 1.5 - 2
2+ 2 - 2.5
3- 2.5 - 3
3+ 3 - 3.5
4- 3.5 - 4
4+ 4 - 4.5
5- 4.5 - 5
5+ 5 - 5.5


SMS BCS

Kode kondisi
1
2
3
4
5